កាលពី 10 ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានរញ្ជួយប៉ោល Tiffany នេះរាល់ថ្ងៃ (ខ្ញុំបានរកឃើញថាវាខណៈពេលដែលរៀបចំគ្រឿងអលង្ការម៉ូដរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនៅថ្ងៃផ្សេងទៀត) ។

ទោះយ៉ាងណាផ្ទាំងដែលជឿថាវានឹងក្លាយជា KiceAsorta Rad ប្រសិនបើ Tiffany បានធ្វើឱ្យ crowsars ដូចជានេះសម្រាប់ Kitties ។

អត្ថបតផសាយ

Leave a Reply

Your email address will not be published.